_CoqProject 224 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
-R . lower_order
Expression.v
TypedExpression.v
SoundlyTypedExpression.v
5
6
7
LambdaCalc.v
STLC.v
STLCSound.v
8
Locations.v
9
LocationMap.v
10
FunLMap.v
11
12
Choreography.v
TypedChoreography.v
13
SoundlyTypedChoreography.v
14
RestrictedSemantics.v